Bol.com is de grootste online marktplaats van Nederland en Vlaanderen. Omdat de meeste verkopers via Bol.com ook via een eigen webshop verkopen, is het voor hen meestal efficiënter op de verschillende systemen aan elkaar te koppelen. EMAKERS realiseerde al rechtstreekse koppelingen tussen Shopware en Bol.com en geavanceerde indirecte koppelingen via Channable en DataFeedWatch.

Terwijl u met de verkoop via uw eigen kanalen (waaronder de eigen webshop) kan bouwen aan een duurzame relatie met uw klanten, doen de meeste webshops er goed aan om tenminste het potentieel van online marktplaatsen zoals Bol.com te onderzoeken. Deze marktplaatsen hebben een bereik dat vele malen groter is dan die van een enkele producent of retailer. EMAKERS adviseert zijn klanten om regelmatig op Bol.com te zoeken naar hun productcategorie en het aanbod van de meest prominente concurrenten.


Geautomatiseerde plaatsing van uw producten op Bol.com

Het hart van een webshop bestaat uit een nauwkeurig opgebouwde productendatabase, inclusief commerciële beschrijvingen, gestructureerde productkenmerken, productfoto’s en video’s. Deze database combineert meestal informatie uit verschillende systemen (een ERP, mediabibliotheek, ..) en intensief commercieel contentbeheer.

Wanneer u slechts een klein gamma met weinig veranderingen heeft, op een enkele marktplaats, dan kopieert u de informatie uit uw productendatabase waarschijnlijk het beste handmatig. Beschikt u over een groter gamma, dat frequent wijzigt en welke u naast Bol.com ook op andere platformen wenst te publiceren, dan loont het vaak om publicatie naar andere systemen te automatiseren.

Shopware stelt u in staat om de productendatabase te exporteren naar Bol.com. Middels een zogenaamde feed, voedt u dan de listing op Bol.com. U kan dat rechtstreeks organiseren, ofwel via een tussenpartij zoals Channable en DataFeedWatch. Kiest u voor de publicatie via een tussenpartij, dan bent u vaak beter in staat de feed per kanaal te optimaliseren.


Uw Bol.com bestellingen rechtstreeks in uw Shopware-omgeving

Binnen Bol.com beschikt u over een heel scala aan werkinstrumenten om de door u ontvangen bestellingen te kunnen afhandelen. Wanneer het dagelijkse verkoopvolume via Bol.com een bepaald volume behaalt, dan is het voor de meeste webshops echter wenselijk om de afhandeling van bestellingen efficiënter in te richten.

Om uw interne proces te vereenvoudigen kunnen we de database met de bij Bol.com ontvangen bestellingen koppelen met de database toegankelijk via de backend (uw persoonlijke verkoopomgeving) van Shopware.

Door de koppeling van Bol.com met Shopware kan u een deel van uw processen automatiseren. Bol.com biedt hiervoor een zogenaamde API (Application Interface, een gestandaardiseerde manier voor koppelingen) die echter ook beperkingen kent. Zo kunnen specifieke uitzonderingsprocessen (zoals annuleringen en de afhandeling van vragen) nog niet worden geautomatiseerd middels een koppeling.

MOGEN WIJ U HELPEN?

(Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.)